உரைநடை

 

வனத்திலே ஒரு திருவிழா

இசை நாற்காலி

வண்ணங்கள் பலவிதம்

தொடர் வண்டிச் சந்திப்பில்

பாட்டி போட்ட புதிர்

எண்ணிக் கொண்டே இருப்பேன்

செந்தமிழ் நாடு பாடல்

 முதலையா? நரியா?

 மரங்கள் சிரித்தன!

இரவில் ஒரு உலா

வரி குதிரை

அறிவால் வெல்லுவேன்

தம்பி என்ன தெரியுமா(பாடல்)

நமது இதழ்

 தேடித் தேடி

அமுதா பள்ளி செல்கிறாள்

இன்பப் பயணம்

 வேண்டும் பயிற்சி(பாடல்)

உண்மையாக இருக்காது

மாயவித்தை மர்மர்

 நாமும் நடிக்கலாம்

பட அகராதி

 

செய்யுள்

 

பாரதிதாசன் ஆத்திச்சூடி

பாரதிதாசன் ஆத்திச்சூடி6-10

திருக்குறள் 1-5

திருக்குறள் 6-8

 திருக்குறள் 9-10

மூதுரை 1,2

மூதுரை 3

நறுந்த்தொகை1,2

நறுந்த்தொகை3,4

 

 

 

 

Copyright 2015 go4guru inc.