உரைநடை

 

1.பிரிவில்லை எங்கும் பேதமில்லை

2.திரும்பும் திசையெங்கும் கணிப்பொறி

3.திரை கடல் ஓடி

 4.அறிவுரை கேட்போம் அதன் வழி நடப்போம்

5.உலகை மாற்றியது நானே

6.கடிகாரம் வேண்டுமா?(பாடல்)

7.காணக் கண் கோடி வேண்டும்

8.கொடை உள்ளம் நாடகம்

9.சுவைபடச் சொல்க! வெல்க

10. பார்ப்போம்  படிப்போம்

11.விடியலை நோக்கி

12.செய்திச் சோலை

13.கோனாங்கி சோனாங்கி

14.நானிலம் போற்றும் நல்லாசிரியர்

5.சிந்தனையே வெற்றி!

16.நாடு நலம் பெற

17.செந்தமிழ் களஞ்சியம் செல்வக்களஞ்சியம்

18.உங்களால் முடியும்

 

 

செய்யுள்

 

வாழ்த்து

அறவுரைப் பகுதி

திருக்குறள்1-5

செய்நன்றி அறிதல்

அடக்கம் உடமை 6,10

 பொறையுடைமை 11,15

அறிவுடைமை 16,20

 நன்னேறி1,2

நீதிநெறி விளக்கம் 1-2

நீதிநெறி விளக்கம் 3,4

கதைப் பகுதி

 

 

 

இலக்கணம்

தமிழ் இலக்கணம்

எழுத்தின் வகை

தொகை

குறில் நெடில்

மெய் எழுத்துகளின் வகைகள்

சொல்

சொல்லின் வகைகள்

திணை

பால்

எண் பெயர் இடப்பெயர்

 வினை முற்று,எச்சம்

 எழுவாய் பயனிலை

செயப்படு  பொருள்

 

 

Copyright 2015 go4guru inc.